Botschaft an die Jugendlichen

Botschaft an die Jugendlichen

Botschaft an die Jugendlichen.

W ubiegłą niedzielę w chocianowickiej szkole miał miejsce jarmark świąteczny, zorganizowany przez Radę sołecką, nauczycieli i uczniów naszej szkoły.  Pośród wielu atrakcji świąteczno-mikołajkowych, znalazły się też na jarmarku akcenty natury społeczno-samorządowej. Na drzwiach wejściowych do szkoły oraz w hallu sali sportowej zawisły arkusze papieru z wypisanymi postulatami do Wójta i Radnych Gminy.  Nie wiem czy zostały tam wywieszone już wcześniej, czy na czas jarmarku i kto jest ich autorem, ale skoro zawisły w naszej szkole to przypuszczam, że napisali je (po niemiecku) uczniowie.

Ten oryginalny sposób komunikowania przez młodzież swoich postulatów władzom gminy świadczy o zrozumieniu praw obywatelskich i zainteresowaniu młodzieży sprawami samorządu. Jak sądzę, obowiązkiem wybranych przedstawicieli jest w takim przypadku reagowanie na takie komunikaty. Jako radny z Chocianowic chciałby się odnieść przede wszystkim do tej części postulatów, które skierowaliście do radnych, a dotyczą też Chocianowic.

 

Szanowna chocianowicka Młodzieży,

mam szczerą nadzieję, że czas waszych spotkań na przystankach autobusowych niedługo się skończy. Rada sołecka i radni z Chocianowic złożyli wniosek do budżetu gminy na rok 2013 w sprawie budowy w Chocianowicach pawilonu sportowo-świetlicowego w miejscu istniejącej na boisku szatni. Wniosek został zapisany w projekcie budżetu na rok 2013 i jeśli Rada Gminy taki budżet uchwali, to w przyszłym roku może ruszyć budowa. Nowy obiekt będzie się składał z zaplecza sportowego i świetlicy z pomieszczeniami na działalność kulturalną.

Oświetlenie boiska, które w tej chwili istnieje, nie jest może doskonałe, ale póki co musi wystarczyć. Po wybudowaniu pawilonu sportowo-świetlicowego przyjdzie czas na zaprojektowanie  nowego, bardziej efektywnego oświetlenia.

Budowa chodników w naszej miejscowości nie do końca zależy od Rady Gminy Lasowice Wielkie. Główne drogi biegnące przez Chocianowice (Bąków – Lasowice i Kluczbork – Olesno) są drogami powiatowymi , tzn. zarządzane i utrzymywane są przez Powiat kluczborski. O budowie chodników przy tych drogach decyduje Rada Powiatu Kuczborskiego. Gmina Lasowice Wielkie ma na utrzymaniu wiele kilometrów dróg gminnych, dlatego nie daje w zasadzie pieniędzy na remonty dróg powiatowych. Jednak dla drogi biegnącej z Gronowic do Ciarki zrobiono wyjątek. Ze względu na duże znaczenie dla dowozu uczniów do szkół, nasz Gmina przejęła tę drogę od Powiatu kluczborskiego i zamierza ją wyremontować. W budżecie na przyszły rok zapisano już środki na wykonanie projektu technicznego remontu.

W kwestii przyłącza internetowego dla wsi, cenna byłaby Wasza inicjatywa, ponieważ jako ludzie młodzi i zorientowani w nowoczesnych technologiach, jesteście w stanie lepiej sprecyzować potrzeby w tym zakresie. Ze swojej strony deklaruję pomoc w przedstawianiu sprawy na forum Rady Gminy.

Udało nam się w tym roku zakończyć budowę kanalizacji sanitarnej w Chocianowicach. Gmina wydała na to sporo pieniędzy, ale myślę, że ta inwestycja ucieszyła nie tylko mieszkańców, ale też nasze środowisko naturalne. W przyszłym roku rusza budowa kanalizacji w Chudobie i Wędryni. Następne wioski będą kanalizowane w kolejnych latach.

Plac zabaw dla dzieci, o którym piszecie, powstanie w niedalekiej przyszłości. Rada sołecka Chocianowic, w ramach funduszu sołeckiego, zamierza zagospodarować staw i przyległy teren przy gospodarstwie państwa Skoczylas, Deska i Biskup. Na tym terenie ma też powstać w przyszłości plac zabaw dla dzieci.

W postulatach zawartych w przesłaniu do Wójta piszecie o potrzebie powstania szlaku turystycznego. Popieram w całej pełni ten Wasz postulat i będę chciał przekonać Radnych naszej Gminy do idei zagospodarowania szlaku prowadzącego z Chocianowic do terenów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bąkowie oraz na nowo powstały zalew.  To całkiem niedaleko i wczasowicze z OSiR-u mogliby częściej docierać do Chocianowic, gdyby wiódł tam dobrze utrzymany szlak.

Spraw związanych z samorządem i kształtowaniem naszego otoczenia jest oczywiście znacznie więcej, może będzie jeszcze okazja aby z Wami o nich dyskutować. Chcąc dotrzeć do jak najszerszej liczby czytelników, swoje odpowiedzi na Wasze postulaty wyrażone po niemiecku, napisałem w języku polskim.

Pozdrawiam

Waldemar Drajok – radny z Chocianowic

 

 

Botschaft an die Jugendlichen

Am vergangenen Sonntag fand in der Kotschanowitzer Schule ein Weihnachtsmarkt statt, der von dem Dorfrat sowie den Lehrern und Schülern unserer Schule veranstaltet wurde. Unter vielen festlichen Attraktionen fanden sich auf dem Weihnachtsmarkt auch Akzente gesellschaftlich-administrativer Natur. An der Eingangstür sowie im Flur der Sporthalle wurden Plakate mit Forderungen an den Gemeindevorsteher und Gemeinderatsmitglieder aufgehängt. Ich weiß nicht, ob sie während des Weihnachtsmarktes oder schon früher dort angebracht wurden oder wer ihr Autor ist. Da sie aber in der Schule aufgehängt wurden, vermute ich, dass die Schüler sie (in deutscher Sprache) geschrieben haben.

Diese originelle Art der Jugendlichen, ihre Postulate an die Vertreter der Gemeinde zu richten, ist ein Beweis für das Verständnis der Bürgerrechte und das Interesse der Jugend an den Angelegenheiten der Selbstverwaltung. Ich finde, es ist die Pflicht der gewählten Vertreter in solchen Fällen auf derartige Bekanntmachungen zu reagieren. Als Gemeinderatsmitglied aus Kotschanowitz möchte ich gerne Stellung nehmen, vor allem zu den Forderungen, die ihr an die Mitglieder des Gemeinderats gerichtet habt und die Kotschanowitz betreffen.

 

Sehr geehrte Jugend,

ich hoffe ehrlich, dass die Zeit eurer Treffen an den Bushaltestellen bald vorbei ist. Der Dorfrat und die Gemeinderatsmitglieder aus Kotschanowitz haben einen Antrag gestellt, in der Haushaltsplanung der Gemeinde für das Jahr 2013 den Bau eines Sport- und Gemeinschaftskomplexes auf dem Platz, wo jetzt der Umkleideraum steht, zu berücksichtigen. Der Antrag wurde im Projekt des Haushalts für 2013 festgehalten. Wenn der Gemeinderat den Haushalt in dieser Form verabschiedet, kann der Bau im kommenden Jahr begonnen werden. Das neue Objekt wird aus Sporträumlichkeiten und Gemeinschaftsräumen mit Platz für kulturelle Aktivitäten bestehen.

Die Beleuchtung des Sportplatzes, die jetzt vorhanden ist, ist vielleicht nicht optimal, aber sie muss vorerst ausreichen. Nach dem Bau der Sport- und Gemeinschaftsräumlichkeiten wird die Zeit kommen, ein neues, effektiveres Beleuchtungssystem zu planen.

Der Bau von Bürgersteigen in unserer Ortschaft hängt nicht ganz von dem Rat der Gemeinde Groß Lassowitz ab. Die Hauptstraßen, die durch Kotschanowitz verlaufen (Bankau-Lassowitz, Kreuzburg-Rosenberg) sind Kreisstraßen, d.h. für ihre Verwaltung und Instandhaltung ist der Kreis Kreuzburg zuständig. Über den Bau von Bürgersteigen an diesen Straßen entscheidet der Kreuzburger Kreisrat. Die Gemeinde Groß Lassowitz muss viele Kilometer von Gemeindestraßen instand halten, daher finanziert sie im Grunde keine Instandsetzungen von Kreisstraßen. Eine Ausnahme wurde bei der Straße zwischen Schiorke und Grunowitz gemacht. Diese Straße spielt eine wichtige Rolle bei den Fahrten der Schüler in die Schulen, deshalb hat unsere Gemeinde die Straße vom Kreis Kreuzburg übernommen und beabsichtigt, sie zu renovieren. In dem Haushalt für das kommende Jahr wurden Mittel für die Erstellung eines technischen Projekts der Renovierung festgeschrieben.

Was den Internetanschluss für das Dorf angeht, wäre eure Initiative wichtig, da ihr, die jungen Leute, die die neuen Technologien gut kennen, die Bedürfnisse in diesem Bereich viel besser einschätzen und beschreiben könnt. Von meiner Seite aus, biete ich gerne an, euch bei der Vorstellung des Themas im Plenum des Gemeinderates zu unterstützen.

Es ist uns in diesem Jahr gelungen, den Bau der Kanalisation in Kotschanowitz abzuschließen. Die Gemeinde hat sehr viel Geld darin investiert, aber ich denke, die Investition freut nicht nur unsere Bewohner sondern auch die Umwelt. Im kommenden Jahr beginnt der Bau der Kanalisation in Kudoba und Wendrin. Der Bau in den anderen Ortschaften soll in den nächsten Jahren folgen.

Der Spielplatz für Kinder, von dem ihr schreibt, entsteht in naher Zukunft. Der Dorfrat Kotschanowitz möchte, im Rahmen seiner Mittel, den Teich und das anliegende Gelände bei den Grundstücken von den Familien Skoczylas, Deska und Biskup neu gestalten. Auf dem Gelände soll in Zukunft auch ein Spielplatz entstehen.

In den Forderungen in der Botschaft an den Gemeindevorsteher nennt ihr die Notwendigkeit eines Touristenwegs. Ich unterstütze eure Forderung und werde versuchen, die Ratsmitglieder von der Idee zu überzeugen, den Weg zwischen Kotschanowitz und dem Zentrum für Sport und Erholung in Bankau und dem neuen Stausee neu zu gestalten. Die Strecke ist nicht weit und die Urlauber des Zentrums für Sport und Erholung könnten öfters nach Kotschanowitz kommen, wenn der Weg dorthin gut erhalten ist.

Selbstverständlich gibt es viel mehr Angelegenheiten, die im Zusammenhang mit der Selbstverwaltung und der Gestaltung unserer Umgebung stehen. Vielleicht ergibt sich die Gelegenheit, um mit euch darüber zu diskutieren.

Botschaft Botschaft Botschaft