Zebranie wiejskie – październik 2007

12.10.2007 r.   w chocianowickiej szkole odbyło się zebranie wiejskie, na które przybyli : Wójt Gminy Lasowice Wielkie – Pan Daniel Gagat, Z-ca Wójta – Pan Lech i sekretarz Gminy – Pan Smolnik.  Zebranie zwołano z inicjatywy Wójta, w ramach serii spotkań z mieszkańcami gminy, majach za cel zebranie postulatów do tworzonego budżetu gminy na rok 2008.

Ze strony mieszkańców Chocianowic zostały przedstawione następujące wnioski :

  • budowa drogi osiedlowej od cmentarza do domu nauczyciela
  • budowa drogi o nawierzchni asfaltowej – dojazdowej do boiska sportowego
  • budowa drogi o nawierzchni asfaltowej biegnącej od cmentarza w stronę południową, aż do połączenia z drogą wiejska obok posesji Arndt  i Kuzaj
  • budowa nowego zaplecza dla sportowców, w miejsce istniejącej na boisku szatni
  • wykupienie (pozyskanie) przez gminę gruntu przylegającego do boiska, z przeznaczeniem na  potrzeby uprawiania sportu przez młodzież szkolną i sportowców. W tej kwestii władze gminy obiecały podjąć rozmowy z właścicielem gruntu, dla ustalenia  sposobu ewentualnego nabycia nieruchomości.

Wójt Gminy poinformował zebranych, że od 1 listopada 2007 r. dostarczaniem bieżącej wody do gospodarstw domowych zajmie sie spółka HYDROKOM z Kluczborka.  W związku z tym, przedstawiciele tej firmy będą podpisywać z mieszkańcami gminy nowe umowy o dostawę wody. Wójt prosi, aby zachować czujność i sprawdzać tożsamość osób, które będą przychodziły do naszych domów aby podpisać nowe umowy.  Przy tej okazji padło pytanie o jakość dostarczanej nam obecnie wody, która nie zawsze jest krystalicznie czysta.  Sekretarz Gminy zobowiązał się do przedstawienia wyników badań wody, prowadzonych dwa razy w miesiącu przez Sanepid.

Na pytania odnośnie budowy w naszej wsi kanalizacji ogólnospławnej odpowiadał Z-ca Wójta – Pan Krzysztof Lech.   Wnioski z debaty nie są optymistyczne, ponieważ koncepcja  kanalizowania naszej części gminy wspólnie z Ligotą Górną i Kluczborkiem nie uzyskała finansowania ze środków centralnych,  a tym samym nie ma na nią pieniędzy.  Mieszkańcy Chocianowic starali się przekonać Wójta, że w interesie całej gminy jest szybkie skanalizowanie Chocianowic. Stąd bowiem czerpana jest woda, która trafia do każdego mieszkańca Gminy Lasowice Wielkie.  Pozostawianie mieszkańcom Chocianowic tego problemu do rozwiązania we własnym zakresie nie może zastąpić starań Gminy o bezpieczne i kompleksowe skanalizowanie naszej miejscowości.

Wiele czasu poświęcono na omówienie spraw związanych z należytym utrzymaniem naszych dróg.
Mieszkańcy domagali się od Gospodarzy Gminy egzekwowania obowiązku uporządkowania zaniedbanych posesji i przylegających rowów, które szpecą naszą wieś.  Zgodzono się, że Gmina wspólnie z Radą sołecką podejmie wszelkie możliwe działania, aby ten problem rozwiązać. W kwestii zimowego utrzymania dróg głos zabrała Radna powiatowa – Pani Otylia Skoczylas. Zapewniła, że prowadzone są rozmowy z Zarządem Dróg Powiatowych w Kluczborku, aby skoordynować z Gminami akcję odśnieżania dróg. Ma to wyeliminować sytuacje, gdy każdy odśnieżał tylko te fragmenty drogi, które do niego należą.

Padło też pytanie o wielkość środków i  liczbę przedsięwzięć realizowanych przez naszą gminę ze środków unijnych. Władze gminy przedstawią taką informację na kolejnym zebraniu wiejskim.

Na zakończenie  Z-ca Wójta poinformował zebranych, że Pani Irena Werner-Kopyto, sołtys Chocianowic,  uczestniczy w każdej sesji Rady Gminy co świadczy, że bardzo sumienie sprawuje swój urząd.  Zebrani podziękowali za to Pani sołtys oklaskami.

Frekwencja na zebraniu nie była wysoka, przybyło około 40 osób.

(dw)